Tematiskās nodarbības

Kas tas ir?

Tematiskās nodarbības ir pagarinātās dienas grupas darba forma, kur 1. – 2. klases skolēni, atbilstoši savām interesēm, vēlmēm un spējām, saturīgi pavada brīvo laiku pirms un pēc mācību stundām. 

Sākumskolas skolēniem ir iespēja piedalīties dažādās tematiskās nodarbībās: Asini prātu, Mazo lasītāju klubiņš, Dabas zinību pulciņš, Mazā tēlniecība, Jautrās krāsiņas, Angļu valodas klubiņš, Datorika. Nodarbības notiek 1 – 2 reizes nedēļā. 

Skolēni piedalās izteiksmīgās runas, matemātikas un datorikas konkursos un olimpiādēs, kā arī dažādās izstādēs skolā.

Programmēšanas nodarbības 3. un 4. klasēm

Mērķis ir veicināt sākumskolēnu interesi par programmēšanu atbilstoši nozares attīstības tendencēm.

Uzdevumi ir sniegt zināšanas par programmēšanas pamatjēdzieniem. Veicināt sākumskolas skolēnu datorpratības pilnveidošanos. Veicināt pieredzes veidošanos, darbojoties ar programmvadāmām ierīcēm un sistēmām. Sekmēt prasmi programmēt vizuālajā programmēšanas valodā. Sekmēt prasmi formulēt uzdevuma risinājumu, izmantojot tehnisko, algoritmisko un loģisko domāšanu. Veidot priekšstatus par programmvadāmas ierīces konstruēšanu. Attīstīt sākumskolas skolēnu neatlaidību, strādājot ar mikroshēmām, konstruktoriem un datortehniku. Apgūt prasmi strādāt gan individuāli, gan grupā. Attīstīt sākumskolas skolēnu prasmi priecāties un izjust gandarījumu par paveikto darbu.

Programmēšanas pulciņš ir paredzēts ikvienam interesentam.

Darbojamies ar scratch.mit.edu, code.org, Lego WeDo 2.0 konstruktoriem u.c. platformām.

Piedalāmies arī dažādos konkursos un pats galvenais – attīstām algoritmisko, loģisko domāšanu jautrā, skolēniem saistošā veidā.