Atbalsta personāls

Atbalsta personāla komandā Rīgas Franču licejā darbojas sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs, logopēds, karjeras konsultants, medmāsa. 

Atbalsta personāla galvenais mērķis ir izveidot un organizēt izglītības iestādē atbalsta sistēmu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem, sekmējot skolēnu iekļaušanu mācību un audzināšanas procesā.

Sociālais pedagogs

Sniedz atbalstu skolēnam šādos jautājumos:

 • nomāc kāda problēma, kuru nevar atrisināt;
 • ir problēmas skolā, mājās u.c.
 • ir konflikts ar klases/skolas biedriem, vecākiem, pedagogiem;
 • ir nepieciešama palīdzība, lai atrastu nodarbošanos brīvajā laikā;
 • ir grūtības īstenot savas tiesības un pienākumus skolā.

Atbalsts vecākiem, ja:

 • radušās grūtības bērna audzināšanā;
 • bērns bieži klaiņo, nenāk mājās;
 • bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
 • bērnam ir konflikti ar skolas biedriem, skolotājiem, vecākiem;
 • bērnam ir atkarības problēmas;
 • ir grūtības nodrosīnāt bērnu ar nepieciešamajām sadzīves lietām, skolas piederumiem u.c.

Speciālais pedagogs

Speciālais pedagogs izvērtē skolēnu speciālās vajadzības un mācīšanās grūtības, iesaka palīdzības veidus:

 • veic korekcijas darbu individuāli un grupās, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā;
 • palīdz skolotājiem un vecākiem saprast skolēnu mācību sasniegumu stiprās un vājās puses;
 • palīdz apgūt mācību tematus, rast pielāgojumus, lai skolēns labāk varētu apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes;
 • māca skolēnam saskatīt un izmantot savas pozitīvās īpašības, veido skolēnā ticību saviem spēkiem;
 • sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātājiem, sociālo pedagogu, skolas logopēdu un psihologu.

Logopēds

Logopēds veic skolēnu runas, valodas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu:

 • veido grupas logopēdijas nodarbībām un īsteno valodas koriģējoši attīstošo darbību;
 • sagatavo rakstisku atzinumu par skolēnu runas, valodas un rakstu valodas attīstību, ja skolēnam nepieciešams izmantot atbalsta pasākumus mācību procesā, valsts pārbaudes diagnosticējošos darbos.
 • normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma sagatavo rakstisku atzinumu un rekomendē konsultāciju pedagoģiski medicīniskajā komisijā;
 • konsultē un iesaista skolēnu vecākus koriģējošās attīstības darbībā, konsultē skolotājus, sniedz ieteikumus skolēnu runas un valodas attīstīšanai.

Karjeras konsultants

Karjeras konsultants sniedz metodisku, informatīvu un izglītojošu atbalstu skolēniem karjeras veidošanas un attīstības jautājumos:

 • sniedz konsultatīvu individuālo atbalstu skolēniem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai;
 • sniedz informatīvu atbalstu vecākiem viņu bērnu karjeras plānošanā;
 • koordinē karjeras izglītības darbu skolā;
 • organizē un īsteno karjeras izglītības pasākumus;
 • sniedz metodisko atbalstu pedagoģiskajam personālam karjeras izglītības realizēšanai;
 • piesaista ārējos sadarbības partnerus dažādu mācību kursu īstenošanai un satura padziļinātai apguvei.

Medmāsa

Medmāsa sniedz pirmo palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos:

 • reizi mācību gadā veic kašķa un pedikulozes pārbaudi;
 • sniedz medicīnisko palīdzību un atbalstu sporta dienās;
 • organizē savlaicīgu un regulāru sadarbību ar skolotājiem un vecākiem;
 • kontrolē ēdināšanas kvalitāti ēdnīcā un sanitāri higiēnisko stāvokli skolā.
 • konsultē par dažādiem ar veselību, uzturu, higiēnu u.c jautājumiem.


Pedagoga palīgs

Pedagoga palīgs sniedz atbalstu skolēniem mācību procesā sadarbībā ar mācību priekšmeta skolotāju:

 • veic individuālu darbu ar skolēniem atbilstoši bērna spējām un vajadzībām;
 • rada iespēju labāk izprast apgūstamo mācību saturu;
 • palīdz aktivizēt mācību darba pieredzes veidošanos.

Psihologs

Skolas psihologs veic izglītojamo psiholoģisko izpēti, to rakstveidā saskaņojot ar izglītojamā vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem:

 • sniedz psiholoģisko palīdzību un piesaista citus kompetentus speciālistus krīzes un citās situācijās, kad tas ir nepieciešams izglītojamajiem, izglītojamā vecākiem / likumiskajiem pārstāvjiem, pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem;
 • sagatavo ieteikumus  izglītojamā mācību, audzināšanas, uzvedības un emocionāla rakstura grūtību gadījumos, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar pedagogiem, atbalsta personālu, citām personām;
 • sniedz atbalstu izglītojamajiem adaptācijas procesā;
 • sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes rezultātiem, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju atbalsta pasākumu piešķiršanai izglītības procesā un valsts pārbaudes darbos vai citos gadījumos, kuri paredzēti normatīvajos aktos, vai pēc vecāka / likumiskā pārstāvja rakstiska pieprasījuma atbilstoši psihologa kompetencei;
 • informē par darba rezultātiem, ievērojot Psihologu likumā un Psihologu ētikas kodeksā noteiktos konfidencialitātes principus;
 • piedalās iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs, atbalsta komisijas sēdēs un citās sanāksmēs, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darbu.