No tradīcijām līdz izcilībai!

Rīgas Franču licejs ir Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta departamenta pārvaldībā esoša mācību iestāde.

Rīgas Franču liceja darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina vispārējās izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

Vīzija

No tradīcijām līdz izcilībai!

Misija

Radošas, atbildīgas un rīcībspējīgas personības pilnveide labvēlīgā un iniciatīvu atbalstošā skolas vidē

Vērtības

Tradīcijas, sadarbība, atbildība, pašiniciatīva, radošums, izcilība