Noderīgā informācija

Skolēnu kavējumu reģistrēšanas kārtība

Pamatojoties uz Ministru kabineta 01.02.2011.noteikumiem Nr.89 ” Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” 4.punktu, izdots RFL direktores rīkojums.

Rīkojuma 1. punktā: Ja izglītojamais nevar ierasties Rīgas Franču licejā, vecāki līdz bērna mācību stundu sākumam par to informē klases audzinātāju:
– nosūtot e-pastu skolvadības sistēmā “e-klase”;
– zvanot pa tālruni;
– nosūtot SMS;
– iesniedzot rakstveida iesniegumu.